Overgange i Havnely

Her kan du læse mere om overgangene i Havnely

Overgange

 • Opstart i Havnely

  Når et barn har fået tildelt en plads i Havnely, vil man ca. 1.md før opstart modtage et velkomstbrev, hvor navnet på kontaktpædagogen vil stå, samt den gruppe barnet kommer til at høre til.

  Vi opfordrer forældrene til at kontakte os for at få en rundvisning i institutionen og møde personalet.

  Overgangen fra hjem til vuggestue/ børnehave er et helt nyt kapitel, hvor der sker væsentlige forandringer i familiens hverdag. Det er derfor alt afgørende at forældre og personale samarbejder for at sikre at overgangen sker så trygt så muligt for barnet.

  Tryghed er derfor et af nøgleordene når vi taler opstart i Havnely, ikke kun for barnet, men også Jer som forældre.

  Inden opstart i vuggestuen/ børnehaven bliver Jeres barn tilknyttet en fast gruppe, med et team bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

  Vi vil ligeledes inden opstarten, invitere Jer til en opstartssamtale med den pædagog, som skal stå for jeres barns opstart i Havnely.

  Indkøring:

  I skal regne med en indkøringsperiode, når barnet starter i vuggestuen / børnehaven. Det er individuelt fra barn til barn, hvor lang tids indkøring der kræves.

  Der er også forskel på om det er et vuggestuebarn eller et børnehavebarn der er tale om.

  Vi lægger vægt på, at jeres barn mødes af de faste pædagoger på stuen, for at jeres barn, og I, lige så stille kan få opbygget et tilhørs/tillidsforhold til dem. Vi er opmærksomme på, at den første tid kræver tilvænning, og det er helt normalt, og et sundhedstegn, at Jeres barn i starten vil reagere når I går.  

  I aftaler med pædagogerne, hvordan det bedst planlægges, så både I og barnet får en god oplevelse ud af opstarten. Vi anbefaler en periode på 14 dage, hvor I står til rådighed og eventuelt kan hente tidligere eller give barnet korte dage i vuggestuen / børnehaven.

  Efter ca. 3 måneder vil vi tilbyde en trivselssamtale, hvor vi snakker om, hvordan opstarten har været for jer og jeres barn, og hvad vi sammen skal have fokus på fremadrettet.
  Inden mødet modtager I en folder med nogle spørgsmål, som I kan forholde jer til

   

 • Fra vuggestue til børnehave

  I vuggestuen har vi fokus på børnenes selvhjulpenhed. Kravene til dem øges jo ældre de bliver, men altid ud fra, hvor det enkelte barn udviklingsmæssigt befinder sig. Jo tættere de kommer på børnehavealderen og senest 2 måneder inden opstart, vil vi være særligt opmærksomme på at øve børnene i selv at hælde op fra vores kander, når de skal have noget at drikke, at børnene spiser med kniv og gaffel, vi øver dem i at sende fadene videre, ligesom de selv skal øse op på deres tallerkner. Alt sammen for at lette overgangen fra vuggestuen til børnehaven.

  For at skabe en så blid opstart som muligt, har vi i Havnely valgt, at vi 1 dag om ugen to måneder før barnets opstart, tager gruppen af kommende børnehavebørn med på besøg i børnehaven. Vi oplever, at børnene på denne måde får en blidere overgang fra vuggestuen til børnehaven. De lærer de voksne og børnene i børnehaven at kende, ligesom de får kendskab til rummene de skal være i.

  Vuggestuen og børnehaven ved som udgangspunkt  allerede to måneder forinden, hvem barnets primær voksen vil blive, og vi vil, så vidt muligt, sørge for at barnet, og den nye primær voksen vil mødes flere gange inden opstarten. På den måde vil barnet opleve det dejlig trygt og genkendeligt at starte sin børnehavetid. Det er barnets primærpædagog fra vuggestuen, der har ansvaret for at lave aftaler med barnets kommende primærpædagog i vuggestuen.

  Inden børnehavestart tilbydes der en overleveringssamtale til forældrene, hvor den pædagog, der skal modtage barnet i børnehaven, og primærpædagogen fra vuggestuen deltager.

  Samtalen giver forældrene indblik i barnets udvikling, og børnehaven mulighed for at lære barnet og forældre at kende inden opstart. Under samtalen vil der også være mulighed for at aftale nærmere omkring de første dage i børnehaven. Det er forskelligt fra barn til barn, hvordan indkøringen skal forløbe, men vi anbefaler, at barnet har sine forældre med de første par dage, og at der er mulighed for at give barnet nogle korte dage i starten.

  Ligesom i vuggestuen, er der for børnehavebørnene mulighed for at få en middagslur. Vi oplever at barnet i overgangen fra vuggestuen til børnehaven ofte har brug for et hvil i middagsstunden, men efterhånden som barnet falder til, og rutinerne i børnehaven bliver kendte, vil barnet vil behovet for søvn midt på dagen blive mindre. Barnet kommer i stedet for med ud på legepladsen, hvor barnet kan udfolde sig frit, og styrke sine legerelationer.

  Den sidste dag i vuggestuen holder vi afslutning for barnet. Vi har tradition for at barnet denne dag deler noget ud til sine venner på stuen, selvfølgelig i overensstemmelse med vores sukkerpolitik.

  Det er fint hvis man, som forældre, har mulighed for at være i børnehaven sammen med sit barn de første par dage. Det aftales med primærpædagogen i børnehaven.

  Familien indbydes til en trivselssamtale efter 3 måneder. Inden samtalen modtager forældrene en lille folder med nogle spørgsmål, som de kan forholde sig til inden samtalen.

 • Fra børnehave til skole

  Børn starter i matrosgruppen i september, året før de begynder i skole.

  Børnene skifter primærpædagog, når de starter i matrosgruppen.

  Vi afholder et fælles forældremøde for de kommende skolebørn i september/oktober måned. På dette møde udleverer vi en folder, hvor vi skriver om de kompetencer, som vi arbejder på og hvad I som forældre, kan gøre i samarbejde med os, for at gøre jeres barn skoleparat.

  Matrosgruppen holder til i stueetagen ved børnehaven.

  Vi arbejder med  disse 8 kompetencer på forskellig vis i løbet at året:

  1. Relationer 
  2. Robusthed og mod 
  3. Sociale spilleregler 
  4. Forandringsparathed
  5. Selvkontrol og fokus.
  6. Udtrykke følelser
  7. Sprog
  8. Selvhjulpenhed.

  Vi arbejder med kompetencerne ud fra Anette Prehns; ”Hjernesmart pædagogik”. Der har vi fokus på at gøre hjernen til en medspiller i dagligdagen, så børns indre ro, selvkontrol og læring kan styrkes. Dette vil blive uddybet til forældremødet.

  Inden skolestart vil der være en overleveringssamtale på 20 min., som Vejle Midtbyskole indkalder til. Samtalen foregår i Havnely og vil tage udgangspunkt i dialog profilen i ”Hjernen og hjertet”, hvor der er et overgangsmodul. Samtalen er bygget op på en samtaleform, der hedder ”vækstmodellen”. Det er et materiale og form, som også kræver, at forældrene, laver et forarbejde inden samtalen.

  Hvis man ikke ønsker, at ens barn skal gå på Vejle Midtbyskole er der, som udgangspunkt ikke en overleveringssamtale med skolen. Vi kan dog vurdere, at det er nødvendigt i forhold til det enkelte barn, for at sikre en god skolestart. Vi tilbyder dog altid en overleverings/afsluttende samtale med forældrene med udgangspunkt i dialog profilen i ”Hjernen og hjertet.
  Forældrene har altid tilladelse til at skabe kontakt til skolen og invitere dem med til samtalen. Samtalen afholdes ca. 1-2 måneder før barnet stopper i Havnely.

  I matrosgruppen afholder vi en fælles afslutning i slutningen af marts måned, da mange starter i førskole pr. 1 april. Her har vi en formiddag, hvor vi tager afsked med hinanden og der uddeles diplomer og de får en rose.  Efter 1. april vil matrosgruppen bestå af gamle matrosbørn, som starter i skole til august og nogle nye matrosbørn, som skal deltage i førskolegruppen fra september.

  Derudover afholdes der en fest i marts måned. Festen foregår i Havnely kl. 15.30-19.00. Her vil vi hygge med kage, film, skattejagt, aftensmad og afslutning kl ca. 18.30, hvor der er fernisering for forældre. Her får børnene mulighed for at vise deres produkter frem, som de har lavet i deres tid i matrosgruppen.

  I Havnely har vi et tæt samarbejde med Vejle Midtby Skole, som er vores distrikts Skole.

  For at læse mere om overgangen til skole, kan du læse den udarbejdede samarbejdsaftale. 

 • Fra Minigruppe til skole

  I november måned året før barnet skal starte i skole til august afholdes et Skole/statusmøde hvor barnets distriktsskole deltager, foruden forældrene, konsulenter fra TCBU og primærpædagogen fra minigruppen.

  På mødet fremlægges en status på hvordan barnets udvikling er, hvilke styrker har barnet og hvilke udfordringer står barnet i. Derudover beskriver pædagogen også hvilke handleplaner der er lavet for det pædagogiske arbejde i forhold til barnet.

  Meningen med mødet er, at give distriktsskolen et godt grundlag for at vurdere hvilket skoletilbud der vil være det bedste for barnet.

  Den efterfølgende procedure kan være lidt forskellig alt efter hvilket skoletilbud barnet indstilles til.

  I maj/ juni måned aftales et overleveringsmøde med kommende skole og forældrene, således at vi kan gøre overgangen til skolen så tryg og god som mulig.