Velkommen ombord i Havnely

Her kan du læse om de forskellige stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser

 • Lederteamet i Havnely

  Havnelys lederteam består af den overordnede leder, souschef og afdelingsleder:

  Ledelsesteamet har i samarbejde ansvaret for Havnely som helhed og sætter den overordnede retning for institutionen på baggrund af Vejle kommunes politikker.

  Souschef har ansvaret for børnehaveafdelingen samt minigruppen Piraterne og afdelingslederen har ansvaret for vuggestuen.
  Leder har ansvaret for køkkenet, pedel og adm. medarbejder.

  Souschef og afdelingsleder har ansvaret for, at dagligdagen i afdelingerne fungerer, dog træder souschefen i lederens sted ved dennes fravær (betyder, at hun har det overordnede ansvar for hele institutionen).

  Under stillingsbeskrivelserne kan du læse, hvilke funktioner hver enkelt varetager.

  Ledelsesteamet holder møde hver tirsdag. På dette møde behandles følgende:

  • Personalets trivsel
  • Fordeling og brug af personaleressourcer i hele Havnely.
  • Udvikling af personalets kompetencer.
  • Udvikling af Havnelys pædagogiske praksis og implementering af tiltag fra Vejle kommune.
  • Havnelys visioner for fremtiden.
  • Budget og økonomi.
  • Overordnede retningslinjer for mødeplaner og normering.
  • Fordeling af nye børn.
  • Planlægning af og snak om punkter til p-møder, bestyrelsesmøder, MED-udvalg o.lign.
  • Planlægning af p-weekends og personaledage.
  • Ledelsesmæssig sparring og udvikling.

  Derudover afholder ledelsesteamet flere gange om året ” STOP-OP- dage”. Disse vil foregå væk fra institutionen.

  Ledelsesteamet deltager i lederudvikling / konferencer afholdt af Vejle kommune, samt et årligt internat for ”Aktionslæringsgruppe 11”*

   

  *Aktionslæringsgruppen består af ledelsesteamene fra Borggården i Børkop, Børnehuset Søndermarken i Give og Havnely.

 • Leder

  Leder:

  • Lederen er den overordnede ansvarlige for institutionens daglige drift.
  • Lederen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med cirkulærer, regler, kommunale bestemmelser og beslutninger truffet af bestyrelsen.
  • Lederen repræsenterer institutionen udadtil og har ansvaret for samarbejdet med forvaltningen i Vejle kommune, samt andre institutioner og eksterne faggrupper/ samarbejdspartnere.
  • Lederen er ansvarlig for personaleudvikling.
  • Lederen er ansvarlig for udvikling af den pædagogiske praksis.
  • Lederen er ansvarlig for udarbejdelsen af Havnelys pædagogiske læreplan, samt implementering af andre overordnede politikker / tiltag fra Vejle kommune.
  • Lederen er ansvarlig for at inddrage souschef og afdelingsleder i ledelsesteamet.
  • Lederen er ansvarlig for at behandle børn, forældre og kolleger med respekt.

  Arbejdet med børnene:

  • Lederen har det overordnede ansvar for, at de nedenfor nævnte ting opfyldes:
  • At der planlægges pædagogiske aktiviteter, der tilgodeser hvert enkelt barns/ gruppens udvikling.
  • At det pædagogiske personale i dagligdagen arbejder ud fra den gældende pædagogiske læreplan, stærkere fællesskaber og tidlig opsporing.
  • At der udvises ansvar for børn/ familier med særlige behov.
  • At AKT-teamet inddrages hvis et barn opleves i en udsat position. Hvorefter der udarbejdes handleplaner i ” hjernen & hjertet”, samt sikres en opfølgning på disse.
  • At Havnelys lege/læringsmiljøer indendørs såvel som udendørs udvikles og vedligeholdes.
  • At barnet får en positiv start i Havnely og senere i overgangen til børnehave/ skole.
  • At krav til børnesikkerhed overholdes.
  • At der iværksættes pædagogiske refleksioner og debatter blandt personale og forældre.

  Forældre:

  • Lederen har det overordnede ansvar for, at forældresamarbejdet fungerer for både forældre og personale.
  • Lederen skal have et overordnet kendskab til børnene og deres familier.
  • Lederen kan deltage i vanskelige forældresamtaler.
  • Lederen skal varetage samtaler med forældre, som handler om institutionen generelt eller personalesager.
  • Lederen skal informere om regler for valg til bestyrelsen.
  • Lederen har ansvaret for, at de nedenfor nævnte ting opfyldes:
  • At der samtales med forældrene dagligt, og når det skønnes nødvendigt til forældresamtaler.
  • At der afholdes de forældresamtaler, som er normen i hver afdeling af Havnely.
  • At der informeres og dokumenteres.
  • At forældre rådgives efter behov.
  • At forældre informeres om aktiviteter, arrangementer o.a. i Havnely.

  Organisationen Havnely / personlig udvikling.

  Lederen er overordnet ansvarlig for:

  • At der sker en udvikling for personalegruppen som helhed, samt for den enkelte medarbejder i Havnely.
  • At være opmærksom på og drage omsorg for personalet.
  • At der afholdes MUS-samtaler årligt.
  • At der afholdes samtaler med medarbejdere når det er nødvendigt.
  • At der afholdes sygefraværssamtaler efter Vejle kommunes regler.
  • At sikre et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.
  • At planlægge og afholde P-møder, personaledage og p-weekends.
  • At det pædagogiske personale udarbejder målsætninger og evaluering af deres arbejde.
  • At videregive relevant information fra bestyrelsen og Vejle kommune.
  • At udfordringer tages op på teamledermøder, eller med den enkelte medarbejder/ stue/ afdeling det vedrører.
  • At MED- udvalget kan fungere.
  • At AMR-arbejdet i Havnely kan fungere.
  • At være loyal overfor trufne beslutninger.
  • At udvikle sin lederrolle både fagligt og personligt gennem kurser, foredrag og litteratur.
  • Holde sig fagligt ajour.
  • Være bevidst om egen pædagogik/ lederstil og kunne videregive den.

  Eksternt.

  • Lederen har det overordnede ansvar for Havnelys samarbejde eksternt.
  • Lederen har ansvaret for samarbejdet med TCBU – Pædagogisk rådgiver, psykolog, tale/hørekonsulent, social faglig rådgiver o.a.
  • Lederen har ansvaret for at samarbejdsaftalen i forhold til ” Stærkere fællesskaber” fungere.
  • Lederen deltager i mødefora for lokalesamarbejder, f.eks. skolesamarbejdet med Vejle Midtby skole.
  • Lederen deltager i møder eksternt:
  • Ledermøder og områdeledermøder.
  • Erfa-møder vedr. arbejdsmiljø, sygefravær, MED-udvalg o. lign.
  • Visitationsmøder vedrørende minigruppen.
  • Underretningsmøder.
  • Nedsatte ad hoc grupper om dette og hint.

  Administrativt.

  • Lederen har det overordnende ansvar for:

  - institutionens budget/ økonomi.

  - personale forhold, så som ansættelse, arbejdsplanlægning, sygefravær, arbejdsmiljø.

  - redigere hjemmeside.

  - have overblik i forhold til indskrevne børn og vores normering.

  - skrive udtalelser på pædagoger og pædagogiske assistenter.

  - at medarbejderne er oprettet i div. digitale systemer (f.eks. AULA, sb-sys o.a.)

  - at have overblik over medarbejdernes forbrug af timer (norm)

  - er tovholder på / deltager i møder vedrørende børn i minigruppen.

  • Lederen har opgaver i relation til forældrebestyrelsen.

  Bygninger / legeplads.

  • Lederen har det administrative ansvar for alt vedrørende bygninger, hvad angår vedligeholdelse, udvidelser eller andet.
  • Lederen deltager i møder vedrørende igangværende byggesager.
  • Lederen har ansvaret for ” pedel - aftalen” med Lomholt.
  • Lederen har ansvaret for at legepladsen overholder de gældende sikkerhedsregler.

   

   

 • Souschef/ afdelingsleder

  Souschef/ afd. leder:

  • Souschef/ afdelingsleder er en del af Havnelys ledelsesteam. Som sådan er hun med ansvarlige for personaleudvikling og institutionens daglige drift.
  • Souschefen varetager ledelsesopgaver i tilfælde af lederen er fraværende i kortere tid. Ved langvarig fravær aftale det med forvaltningen hvordan souschef og afdelingsleder konstituerer sig.
  • Souschef/ afdelingsleder skal sammen med resten af ledelsesteamet se på institutionen som helhed.

  Souschef/ afdelingsleder i Havnely har i samarbejde med lederen det overordnede ansvar for udarbejdelsen af Havnelys pædagogiske læreplan, samt implementering af andre overordnede politikker / tiltag fra Vejle kommune.

  • Souschef og afdelingsleder udgør Havnelys AKT-team.
  • Souschef/ afdelingsleder er ansvarlig for, at pædagogiske praksis udøves på baggrund af den pædagogiske læreplan og andre lokale aftaler.
  • Souschef/ afdelingsleder har, sammen med leder, ansvaret for at der løbende sker en evaluering af den pædagogiske praksis.
  • Souschef/ afdelingsleder er bindeled mellem lederen og det øvrige personale.
  • Souschef/ afdelingsleder er ansvarlig for at behandle børn, forældre og kolleger med respekt.

  Arbejdet med børnene:

  Souschef/ afdelingsleder skal:

  • Sikre at der planlægges pædagogiske aktiviteter, der tilgodeser hvert enkelt barns/ gruppens udvikling.
  • Bidrage til at det pædagogiske personale i dagligdagen arbejder ud fra den gældende pædagogiske læreplan, stærkere fællesskaber og tidlig opsporing.
  • At der udvises ansvar for børn/ familier i udsatte positioner
  • Være ansvarlig for AKT-teamet inddrages hvis et barn opleves i en udsat position. Hvorefter der udarbejdes handleplaner i ” hjernen & hjertet”, samt sikres en opfølgning på disse.
  • Være ansvarlig for at Havnelys lege/læringsmiljøer indendørs såvel som udendørs udvikles og vedligeholdes.
  • Være ansvarlig for at børn får en positiv start i Havnely og senere i overgangen til børnehave/ skole.
  • Bidrage til at der iværksættes pædagogiske refleksioner og debatter blandt personale og forældre.

  Forældre:

  Souschef/ afdelingsleder skal:

  • Have kendskab til børnene og deres familier.
  • Deltage i vanskelige forældresamtaler, som ledelsesrepræsentant.
  • Deltage i opstartssamtaler og overgangs samtaler i begge afdelinger.
  • Sikre at forældre bliver tilbudt samtaler: trivselssamtaler, overgangssamtaler, afsluttende samtaler.
  • Som AKT, være tovholder i forældresamarbejdet og sikre at forældrene holdes informeret om hvad der foregår omkring deres barn.
  • Sikre en god dialog med forældre i dagligdagen og rådgive forældre efter behov.
  • Sikre at personalet laver information og dokumentation af det pædagogiske arbejde på f.eks. AULA.
  • Sikre at forældre informeres om aktiviteter, arrangementer o.a. i Havnely.
  • Være vært / holde oplæg på forældremøder.

  Organisationen Havnely / personlig udvikling.

  Souschef / afdelingsleder skal:

  • I samarbejde med resten af ledelsesteamet være medansvarlig for at der sker en udvikling for personalegruppen som helhed, samt for den enkelte medarbejder i Havnely.
  • Tage arbejdsmiljø og personalets trivsel op på teammøder.
  • Efter aftale i ledelsesteamet afholde MUS-samtaler for pædagogmedhjælpere.
  • Være sparringspartner og guide personalet i henholdsvis vuggestue, børnehave og minigruppe.
  • Kontakte syge medarbejdere på 3. dagen (jævnfør Vejle kommunes sygefraværspolitik)
  • Medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.
  • I samarbejde med ledelsesteamet være ansvarlig for at planlægge og afholde P-møder, personaledage og p-weekends.
  • Guide og give sparring til det pædagogiske personale når de skal udarbejde målsætninger og evaluering af deres arbejde.
  • Sikre at udfordringer tages op på teamledermøder, eller med den enkelte medarbejder/ stue/ afdeling det vedrører.
  • Være loyal overfor trufne beslutninger.
  • Være ansvarlig for at udvikle sin ledelsesrolle både fagligt og personligt gennem kurser, foredrag og litteratur.
  • Holde sig fagligt ajour.
  • Være bevidst om egen pædagogik/ lederstil og kunne videregive den.
  • Souschef/ afdelingsleder er ansvarlig for at kunne samarbejde med de øvrige pædagoger i huset.

  Eksternt.

  Souschef/ afdelingsleder.

  • Har, som AKT-team, ansvaret for samarbejdet med TCBU – Pædagogisk rådgiver, psykolog, tale/hørekonsulent, social faglig rådgiver i forbindelse med ” stærkere fællesskaber” o.a.
  • Deltager i mødefora for lokalesamarbejder, f.eks. skolesamarbejdet med Vejle Midtby skole.
  • Er ansvarlig for kontakt til lokalområdet (f.eks. samarbejdet med Holmegården, præsten o.a.)
  • Deltager i møder eksternt:
  • Møder vedrørende børnesager på forvaltningen, herunder underretningsmøder.
  • Temaeftermiddage og andre relevante møder indkaldt af forvaltningen
  • Nedsatte ad hoc grupper om dette og hint.
  • Deltager, sammen med resten af ledelsesteamet, i Aktionslæringsgruppe 11 møder og arrangementer.
  • Deltager i arrangementer for souschefer/ afdelingsledere, samt ledelsesudvikling indkaldt af Vejle kommune.

  Administrativt.

  Souschef/ afdelingsleder.

  • Stå for mødeplanslægning i egen afdeling. Dog tages der stilling til overordnede retningslinjer og normering i ledelsesteamet på baggrund af den gældende lokale arbejdstidsaftale for Havnely.
  • Varetage planlægning af ferie/ afspadsering for personalet.
  • Være med til at redigere hjemmeside og anden information om Havnely.
  • Være opdateret i brugen af div. digitale systemer (AULA, SB-sys, Hjernen& Hjertet, …)
  • skrive udtalelser på pædagogmedhjælpere.
  • Udarbejde ansøgninger til visitation, konsultationer og andet i forbindelse med varetagelse af AKT-funktionen.
  • I samarbejde med leder have overblik over medarbejdernes forbrug af timer (norm)
  • Være medansvarlig for Havnelys budget. Drøfte evt. indkøb med ledelsesteamet.
  • Være sekretær for MED-udvalget.
  • Stå for indkøb – ved brug af RAKAT
  • Have et samarbejde med Havnelys administrative medarbejder.

   

 • Pædagog

  Pædagog:

  • Pædagogen er ansvarlig for, at det pædagogiske arbejde sker ud fra Havnelys styrkede læreplan og de politikker som gælder i Vejle Kommune.
  • Pædagoger i Havnely er ansvarlige (i samarbejde med de andre pædagoger) m.h.t. udarbejdelse, evaluering og løbende revidering af den styrkede læreplan og lignende.
  • Pædagogen har ansvar for en børnegruppe med op til 18 børn i børnehave og 15 børn i vuggestuen.
  • Pædagogen har ansvar for en respektfuld omgangstone og tilgang til børn, forældre og kolleger.
  • Pædagogen har ansvar for at indgå i samarbejde med de andre pædagoger om kerneopgaven i Havnely.
  • Pædagogen skal være fleksibel i forhold til at rokere mellem grupper/ afdelinger i Havnely.

  Arbejdet med børnene:

  Pædagogen skal:

  • Planlægge pædagogiske forløb, der tilgodeser hvert enkelt barns/ gruppens udvikling.
  • Være opmærksom på barnets trivsel og deltagelsesmuligheder, samt agere i forhold til det.
  • Være opmærksom på børn i udsatte positioner for at sikre en tidlig indsats.
  • Sikre at der tilbydes og indbydes til fleksible differentierede børnefællesskaber, for alle børn.
  • Understøtte relations dannelse og følelsesmæssig udvikling.
  • Sætte ord på barnets verden og sikre et sprogudviklende miljø.
  • Være nærværende og tilgængelig for børnene.
  • I samarbejde med AKT-teamet udarbejde handleplaner og opfølgning af disse, for børn i udsatte positioner.
  • Være ansvarlig for indretning af lege/ læringsrum såvel indendørs, som udendørs.
  • Være ansvarlig for børnesikkerhed.
  • Inddrage børneperspektivet i udarbejdelse af pædagogiske forløb, evaluering og indretning.
  • Være ansvarlig for en tryg start i Havnely.
  • Sammen med ”modtager ” pædagog sikre en god overgang internt og senere i overgangen til skole.

  Forældre.

  Pædagogen skal:

  • Samtale med forældre dagligt, og når det skønnes nødvendigt til forældresamtaler.
  • Være ansvarlig for forældresamarbejdet og den konstruktive dialog.
  • Være respektfuld, lyttende og anerkende i sin tilgang til forældrene.
  • Være åben over for de livsvilkår forældrene/familien har.
  • Sikre at inddrage forældrene tidligt i et forløb, f.eks. hvis et barns adfærd ændre sig lidt.
  • Afholde trivselssamtale senest 3 måneder efter, et nyt barn er startet i vuggestue, børnehave eller minigruppe.
  • Afholde forældresamtaler efter behov. Deltage i konsultationer og sprogudviklingssamtaler.
  • Rådgive/ guide forældrene efter behov.
  • Inddrage ledelsen/ AKT-tema hvis det er nødvendigt.
  • Deltage i de svære samtaler med forældre sammen med AKT/ledelsen.
  • Kunne redegøre for de pædagogiske handlinger.
  • Informere forældrene om aktiviteterne i huset.
  • Informere/ holde små oplæg til forældremøder.

  Organisationen Havnely/ personlig udvikling.

  Pædagogen skal:

  • Være aktiv, engageret og medansvarlig for afholdelse og planlægning af P-møder, P-lørdage og personaleweekends.
  • Være nysgerrig på kollegers praksis, samt sparre med dem omkring varetagelsen af kerneopgaven.
  • Sørge for at videregive oplysninger og informere sine kolleger.
  • Være vejledende, guidende i forhold til medhjælperne på stuen.
  • Delagtiggøre kolleger i viden
  • Arbejde loyalt i forhold til trufne beslutninger.
  • Tage problemer op på stuemøder og personalemøder.
  • Være ansvarlig medlem af bestyrelsen/ MED-udvalg, hvis man er valgt.
  • Holde sig fagligt ajour og være reflekterende i forhold til nye pædagogiske strømninger.
  • Være bevidst om egen pædagogik og kunne videregive den (til f.eks. studerende).
  • Være ansvarlig for udvikling både fagligt og personligt gennem kurser, foredrag og litteratur.
  • Være ansvarlig for at få læst informationer (informationsbogen, AULA, vejlemail...)
  • Øve sig i at udvikle sit eget mindset i forhold til at rumme alle typer forældre og børn.
  • Deltage i MedarbejderUdviklingsSamtale
  • Vejlede og støtte studerende.

  Administrativt.

  Pædagogen skal:

  • Lave opslag og pædagogisk dokumentation på AULA.
  • Tjekke fællespostkassen på AULA
  • Være ansvarlig for at tjekke sin ”Vejle- mail” og beskeder på AULA.
  • Overholde GDPR regler og instrukser om opslag på div. sociale medier.
  • Holde barnets journal i SB-sys ajour. I forhold til barnets udvikling, referater fra møder o. Lign.
  • Udfylde overgangsværktøjer i Hjernen og hjertet.
  • Udarbejde sprogtrapper på vuggestuebørnene, op følges hvert ½ år.
  • Udarbejde og evaluerer handleplaner på enkelte børn. Herunder piktogrammer hvis det er nødvendigt.
  • Være med til at ansætte nyt personale.
  • Skrive udtalelser til medhjælpere.
  • Ajourføre sin normtid / skrive særydelser.
  • Udarbejde DPU på minigruppebørn, samt efter behov i andre børnegrupper.
  • Anvende Ø-tid til, statusbeskrivelser, forberedelse af aktiviteter, forberedelse af møder, udarbejde handleplaner, evaluering af forløb og dokumentation af pædagogisk praksis.
  • Hvis man er valgt, varetage funktionen som TR / AMR og hvad det indbefatter af møder o. lign.
  • Organisere dagen for afdelingen, ved akut opstået sygdom.

   

 • Pædagogisk assistent

  Pædagogisk assistent, samt medarbejdere under meritpædagog uddannelse:

  • Det forventes, at man som pædagogisk assistent i Havnely er loyal og ansvarlig i forhold til Havnelys pædagogik og de politikker som gælder i Vejle Kommune.
  • Pædagogiske assistenter i Havnely er medansvarlige (i samarbejde med pædagogerne) m.h.t. udarbejdelse, evaluering og løbende revidering af den styrkede læreplan og lignende.
  • Den pædagogiske assistent har medansvar for at indgå i samarbejde med pædagogerne om kerneopgaven i Havnely.
  • Den pædagogisk assistent har ansvar for en respektfuld omgangstone og tilgang til børn, forældre og kolleger.
  • Den pædagogiske assistent skal være fleksibel i forhold til at rokere mellem grupper/ afdelinger i Havnely.

  Arbejdet med børnene:

  Den pædagogiske assistent skal:

  • Planlægge og være ansvarlig for at udføre aktiviteter for og med børnene i Havnely.
  • Planlægge og være ansvarlig for ture/ aktiviteter ud af huset.
  • Være medansvarlig for det enkelte barns og børnegruppens trivsel.
  • Give omsorg og praktisk hjælp til det enkelte barn. F.eks. når de skal spise, puttes og have skiftet ble.
  • Møde barnet med glæde og tålmodighed.
  • Være en nærværende voksen og forstå barnets intentioner.
  • Kunne videregive observationer omkring børnene til kolleger.
  • Have ansvar for opstart af et barn, efter aftale med ledelsen og stuens/afd. pædagoger.

  Forældre.

  Den pædagogiske assistent skal:

  • Være medansvarlig for den daglige snak med forældrene, kunne gengive barnets dag.
  • Give informationer og henvise til pædagogen hvis det er nødvendigt.
  • Deltage i forældremøder, hvis det er relevant.
  • Have ansvar for forældresamarbejdet vedrørende enkelte børn, efter aftale med ledelsen og stuens/afd. pædagoger.

  Organisationen Havnely / personlig udvikling.

  Den pædagogiske assistent skal:

  • Deltage aktivt og engageret i stue/afdelingsmøder, samt pædagogmøder.
  • Deltage i p-lørdage og p-weekends.
  • Sørge for at videregive oplysninger og informere sine kolleger.
  • Være vejledende, guidende i forhold til medhjælperne på stuen.
  • Delagtiggøre kolleger i viden
  • Arbejde loyalt i forhold til trufne beslutninger.
  • Tage problemer op på stuemøder og personalemøder.
  • Være ansvarlig medlem af bestyrelsen/ MED-udvalg, hvis man er valgt.
  • Være ansvarlig for udvikling både fagligt og personligt gennem kurser, foredrag og litteratur.
  • Øve sig i at udvikle sit eget ”mindset” i forhold til at rumme alle typer forældre og børn.
  • Deltage i MedarbejderUdviklingsSamtale
  • Være medansvarlig for et godt samarbejde i personalegruppen.
  • Være ansvarlig for at få læst informationer (informationsbogen, kalender, AULA, vejlemail...)
  • Være ansvarlig for at behandle børn/ forældre og kolleger med respekt.
  • Åbne / lukke hvis der mangler en pædagog.
  • Kunne være modtagerkollega

  Praktisk arbejde:

  Den pædagogiske assistent skal:

  • Indgå i varetagelsen af stuens praktiske opgaver sammen med stuens/afdelingens pædagogmedhjælpere.

  F.eks. feje, oprydning, opfyldning, klargøre fødselsdagsgaver til børnene o. lign.

  Administrativt.

  Den pædagogiske assistent skal:

  • Være ansvarlig for at tjekke sin ”Vejle- mail” og beskeder på AULA.
  • Overholde GDPR regler og instrukser om opslag på div. sociale medier.
  • Lave opslag, efter aftale med pædagogerne og lægge billeder op fra hverdagen.
  • Forberede pædagogiske forløb og evaluerer forløbet.
  • Printe børnebilleder til skabe, billeder til kasser og andet.
 • Pædagogmedhjælper

  Pædagogmedhjælper:

  • Det forventes, at man som medhjælper i Havnely er loyal og ansvarlig i forhold til Havnelys pædagogik og de politikker som gælder i Vejle Kommune.
  • Det forventes, at medhjælperen kan møde til tiden i institutionens mødetid.
  • Pædagogmedhjælperen har ansvar for en respektfuld omgangstone og tilgang til børn, forældre og kolleger.
  • Pædagogmedhjælperen skal være fleksibel i forhold til at rokere mellem grupper/ afdelinger i Havnely.

  Arbejdet med børnene:

  Pædagogmedhjælperen skal:

  • Være medansvarlig for at udføre aktiviteter for og med børnene i Havnely.
  • Være medansvarlig for ture/ aktiviteter ud af huset.
  • Være medansvarlig for det enkelte barns og børnegruppens trivsel.
  • Give omsorg og praktisk hjælp til det enkelte barn. F.eks. når de skal spise, puttes og have skiftet ble.
  • Møde barnet med glæde og tålmodighed.
  • Udvikle sig i forhold til at være en nærværende voksen og forstå barnets intentioner.
  • Kunne videregive observationer omkring børnene til kolleger.

  Forældre.

  Pædagogmedhjælperen skal:

  • Være medansvarlig for den daglige snak med forældrene, kunne gengive barnets dag.
  • Give informationer og henvise til pædagogen hvis det er nødvendigt.
  • Deltage i forældremøder, hvis det er relevant.

  Praktisk arbejde:

  Pædagogmedhjælperen skal:

  • Indgå i varetagelsen af stuens praktiske opgaver sammen med stuens/afdelingens andre pædagogmedhjælpere.

  F.eks. feje, oprydning, opfyldning o. lign

  Organisationen Havnely / personlig udvikling.

  Pædagogmedhjælperen skal:

  • Deltage aktivt og engageret i stue/afdelingsmøder.
  • Deltage i p-lørdage og p-weekends.
  • Deltage aktivt i pædagogmedhjælpermøder.
  • Arbejde loyalt i forhold til trufne beslutninger.
  • Tage problemer op på stuemøder og personalemøder.
  • Øve sig i at udvikle sit eget mindset i forhold til at rumme alle typer forældre og børn.
  • Deltage i MedarbejderUdviklingsSamtale
  • Være medansvarlig for et godt samarbejde i personalegruppen.
  • Være ansvarlig for at få læst informationer og videregive informationer.
  • Være ansvarlig for at behandle børn/ forældre og kolleger med respekt.
  • Være ansvarlig medlem af bestyrelsen / MED-udvalg, hvis man er valgt.

  Administrativt.

  Pædagogmedhjælperen skal:

  • Være ansvarlig for at tjekke sin ”Vejle- mail” og beskeder på AULA.
  • Overholde GDPR regler og instrukser om opslag på div. sociale medier.
  • Lave opslag, efter aftale med pædagogerne og lægge billeder op fra hverdagen.
  • Printe børnebilleder til skabe, billeder til kasser og andet.

   

 • Kostfaglig eneansvarlig

  Kostfaglig eneansvarlig (køkkenleder):

  • Køkkenlederen har det overordnede ansvar for Havnelys køkken.
  • Køkkenlederen er ansvarlig for, at den mad der serveres til børnene overholder gældende kostråd, lever op til Vejle kommunes mad/måltidspolitik og så vidt som muligt er økologiske.
  • Køkkenlederen har ansvar for en respektfuld omgangstone og tilgang til børn, forældre og kolleger.
  • Køkkenlederen har ansvar for at indgå i samarbejde med pædagogerne i institutionen omkring mad og måltider i Havnely.

  Arbejdet med børnene:

  Køkkenlederen skal:

  • Deltage i spisning rundt på de forskellige grupper, for at opleve hvordan maden bliver modtaget af børnene.
  • Fortælle børn om hvor maden kommer fra og hvad man kan bruge forskellige ingredienser til.
  • Deltage i små forløb om mad/ smag / tilberedning af f.eks. boller pebernødder og lign. sammen med det pædagogiske personale.

  Forældre.

  Køkkenlederen skal:

  • Være i dialog med forældre til børn med diæter eller special kost.
  • Dele ud af viden om mad og ernæring.

  Praktiske opgaver:

  Køkkenlederen skal, sammen med husassistenten:

  • Stå for den daglig madlavning, bagning og opvask.
  • Stå for rengøring af køkkenmaskiner, køleskabe o. lign.
  • Varetage tøjvask
  • Modtage varer og sætte på plads.

  Organisationen Havnely / personlig udvikling.

  Køkkenlederen skal:

  • Deltage aktivt og engageret i fællesmøder og personaleweekends.
  • Deltage aktivt, engageret og medansvarligt i køkkenmøder og kostudvalgsmøder.
  • Sørge for at videregive oplysninger og informere sine kolleger.
  • Være vejledende, guidende i forhold til kost og måltider.
  • Delagtiggøre kolleger i viden
  • Arbejde loyalt i forhold til trufne beslutninger.
  • Tage problemer op på køkken – og kost udvalgsmøder.
  • Være ansvarlig medlem af bestyrelsen/ MED-udvalg, hvis man er valgt.
  • Holde sig fagligt ajour.
  • Være ansvarlig for udvikling både fagligt og personligt gennem kurser, foredrag og litteratur.
  • Være ansvarlig for at få læst informationer (informationsbogen, kalender, AULA, vejlemail...)
  • Øve sig i at udvikle sit eget mindset i forhold til at rumme alle typer forældre og børn.
  • Deltage i MedarbejderUdviklingsSamtale
  • Deltage i netværksmøder for køkkenledere i Vejle kommune.
  • Deltage i Vejle kommunes kurser o.a. inden for mad mm.

  Administrativt.

  Køkkenlederen skal:

  • Lave madplaner.
  • Udføre økologi regnskab.
  • Stå for varebestilling via de samarbejdsparter, som Vejle kommune har. F.eks. Hørkram, Abena, Brønnum o.a.
  • Være ansvarlig for Havnelys budget til mad og sørge for, at den administrative medarbejder får informationer som vedrører dette.
  • Ringe efter montør til inventar.
  • Kontakte Vejle affald hvis der opleves problemer med afhentning af affald.
  • Være ansvarlig for egenkontrol af Havnelys køkken.
  • Følge op på nye kostråd.
  • Udvikle brugen af AULA i forhold til køkkenet i Havnely, f.eks. så forældre kan tilgå madplanen.

   

 • Husassistent

  Husassistent:

  • Husassistenten har medansvar for Havnelys køkken.
  • Husassistenten har ansvar for en respektfuld omgangstone og tilgang til børn, forældre og kolleger.
  • Husassistenten har medansvar for at indgå i samarbejde med det pædagogiske personale i institutionen omkring mad og måltider i Havnely.
  • Husassistenterne er henholdsvis tilknyttet børnehaveafdelingen og vuggestuen/køkkenet. Husassistenten i vuggestuen deltager i den daglige madlavning og træder ind som køkkenleder når denne er fraværende.
   Husassistenten i børnehaven anretter maden på 1. sal og står for opvask o. lign i det lille køkken.

  Arbejdet med børnene.

  Husassistenten skal:

  • Deltage i spisning rundt på de forskellige grupper, for at opleve hvordan maden bliver modtaget af børnene.
  • Fortælle børn om hvor maden kommer fra og hvad man kan bruge forskellige ingredienser til.
  • Deltage i små forløb om mad/ smag / tilberedning af f.eks. boller pebernødder og lign. sammen med det pædagogiske personale.

  Forældre.

  Husassistenten skal:

  • Være imødekommende over for forældrene
  • Dele ud af viden om mad og ernæring.

  Praktiske opgaver:

  Husassistenten skal, sammen med køkkenlederen:

  • Stå for den daglig madlavning, bagning og opvask.
  • Stå for rengøring af køkkenmaskiner, køleskabe o. lign.
  • Varetage tøjvask
  • Modtage varer og sætte på plads.
  • Sørge for opfyldning af papir o.a. i personaleafdelingen, samt tørre borde af og rense kaffemaskinen en gang daglig.

  Organisationen Havnely / personlig udvikling.

  Husassistenten skal:

  • Deltage aktivt og engageret i fællesmøder og personaleweekends.
  • Deltage aktivt og engageret i køkkenmøder og kostudvalgsmøder.
  • Sørge for at videregive oplysninger og informere sine kolleger.
  • Delagtiggøre kolleger i viden
  • Arbejde loyalt i forhold til trufne beslutninger.
  • Tage problemer op på køkken – og kost udvalgsmøder.
  • Være ansvarlig medlem af bestyrelsen7 MED-udvalg, hvis man er valgt.
  • Være ansvarlig for at få læst informationer (informationsbogen, kalender, AULA, vejlemail...)
  • Øve sig i at udvikle sit eget mindset i forhold til at rumme alle typer forældre og børn.
  • Deltage i MedarbejderUdviklingsSamtale

  Administrativt.

  Ved køkkenlederens ferie/ sygdom skal husassistenten:

  • Lave madplaner.
  • Stå for varebestilling via de samarbejdsparter, som Vejle kommune har. F.eks. Hørkram, Abena, Brønnum o.a.
  • Være ansvarlig for egenkontrol af Havnelys køkken.
  • Ringe efter montør til inventar.
  • Kontakte Vejle affald hvis der opleves problemer med afhentning af affald.