Velkommen ombord i Havnely

Her kan du læse om Havnely, som arbejdsplads. Vores beskrivelse af kerneopgaven. Vores værdier, hvordan vi tænker dem i forhold til personalesamarbejde. Vores personalehåndbog og lokale stillingsbeskrivelser. God læselyst!

Vores kerneopgave:

I Havnely arbejder vi med den samme kerneopgave, uanset om du er ansat som pædagog, medhjælper, assistent, i køkkenet eller som pedel.

Vi beskriver vores kerne opgave således:

”Barnet har værdi i sig selv, skal ses som det menneske det er. Barnet skal have tryghed til at være sig selv, til at udvikle sig og turde fejle.”

 I Havnely bygger vi vores pædagogiske hverdag på disse 4 værdier, som skal komme til udtryk gennem alt hvad vi arbejder med i samspillet med børnene, forældrene og kollegaer:

ANERKENDELSE

At man har værdi i sig selv, bliver set som den man er og bliver mødt i sine følelser.

TRYGHED

Til at være til, til at udvikle sig og turde fejle.

RELATIONER

 Vi er rollemodeller i alle vores relationer og den voksne har altid ansvaret for relationen.

INKLUSION

Vi respekterer forskellige forudsætninger for at deltage i fællesskabet.

Børnegruppens sammensætning er præget af en mangfoldighed af sprog, etnicitet, kulturel baggrund og nationalitet, hvilket er med til at skabe et levende hus, hvor forskellighed opleves som naturligt.

Vores pædagogiske grundlag beskrives mere i vores ” Pædagogiske læreplan” fra 2022. Du finder den på hjemmesiden og i papirudgave i personalekontoret.


Personalet har i fællesskab beskrevet hvordan Havnelys  4 værdier kommer til udtryk i personalesamarbejdet:

TRYGHED

Her forpligter vi os på skabe et miljø hvor vi kan voksen sammen, så vi udvikler os som individer og i fællesskabet.
Her tør vi fejle i tillid til, at vi bliver grebet.
Her er vi ligeværdige kolleger der har forskellige roller.


INKLUSION

Jeg er en del af et ”VI”, der bygger på forventningsafstemning og et fælles fundament!
Her forpligter vi os på at trække hinandens styrker ind i et respektfuldt fællesskab.
Vi er åbne, giver plads og støtter op om forskelligheden.

ANERKENDELSE.

Vi tror på, at den enkelte vokser af anerkendelse!
Her forpligter vi os på at bidrage til en anerkendende kultur.
Her bliver vi set, hørt og respekteret i et trygt fællesskab.
Her har vi en åben dialog, hvor alles input har værdi.


 RELATIONER

Vi tror på at relationer er basis for arbejdsglæde, udvikling og drivkraft.
Her forpligter vi os på at udvise tillid, empati og omsorg i samspil med hinanden.
Her har vi samhørighed om kerneopgaven.
Her næres vi ved den positive tilgang og det gode grin i hverdagen.

 

 

 

Personalehåndbog for ansatte i Havnely

 • Velkommen ombord!

  Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

  Denne personalehåndbog er udarbejdet til at kunne give dig svar på nogle ting, samt beskrive hvad vi forventer af dig som ansat i Havnely og hvad du kan forvente af dine nye kolleger.

  Vi er en stor flok personaler omkring 35 i meget forskellige aldersgrupper og vi er fordelt på 4 afdelinger. En mini gruppe med børn med særlige behov, vuggestuen, køkkenet og børnehaven.
  Vi arbejder alle sammen i Havnely, så vi hjælper hinanden på kryds og tværs af huset. Du er med andre ord ansat i hele Havnely og ikke kun i den afd./ gruppe du er tilknyttet.

  Relationer, tryghed, anerkendelse og inklusion er nøgleord for vores hus, både i det pædagogiske arbejde og som arbejdsplads.

  Når du starter i Havnely får du en modtager kollega*, som er der til at gøre din opstart lettere.

  Venlig Hilsen
  Dine kolleger i Havnely.                            

 • Ansættelse af ny kollega.

   Til jobsamtalen deltager der altid en fra ledelsen (leder og/eller souschef).

  • Ud over det nedsættes et ad hoc ansættelsesudvalg. Ved pædagogstillinger deltager lokal TR.
  • Til jobsamtalen tilstræbes, at ansøgeren bliver bekendt med vores forventninger til vedkommende, herunder vores rygeforbud. Ved besættelse af pædagogstillinger opfordres bestyrelsen til at deltage med en repræsentant.

  Modtagelse af nye medarbejdere:

  • Der udvælges en (blandt det faste personale) modtagerkollega, som er ansvarlig for at den nye medarbejder bliver modtaget ordentligt og kan føle sig velkommen i Havnely.
   Det betyder at modtagerkollegaen i den første måned har øje for om vores nye kollega bliver inddraget i snakken i personalestuen og indimellem spørger hvordan det går.
   At modtagerkollegaen fortæller om :
  • Hvad der er relevant for varetagelse af jobbet
  • Havnelys kultur
   Modtagerkollegaen får en tjekliste, således at vi sikrer, at al væsentlig information videregives.
  • Angående studerende, er det vejlederen som har modtager-funktionen.

  Inden opstart:

  • Leder sender en mail med personalehåndbogen, vores lokale politikker og en velkomst fra Vejle kommune.
   Når man ansættes i Havnely bliver der oprette en ” Vejle-mail” - den skal man selv sørge for at få aktiveret en af de første dage efter start. Efterfølgende vil alt digital kommunikation foregå via den, det sker for at sikre at vi overholder reglerne for behandling af personfølsomme oplysninger.
  • Souschefen sender en aktuel mødeplan, så man ved hvordan ens mødetider er. Der sendes også en kalender for aftenmøder og arrangementer i årets løb, da der er mødepligt til disse er det vigtigt at man får besked om datoerne.
  • Havnelys administrative medarbejder sørger for stillingsoprettelse, vejle-mail og oprettelse på diverse digitale systemer (bl.a. AULA, SB-sys).

  Den første dag:

  • Ledelsen sørger for rundvisning og fortæller hvem som er udpeget som modtagerkollega.
   Det er også ledelsen der sørger for nøgler, p-kort og information om alarm + kode.
  • Der aftales et opstartsmøde mellem den nyansatte og modtagerkollegaen hvor de relevante ting gennemgås i ro og mag.
   Det øvrige afdelingspersonale tager sig af den nyankommne kollega og bidrager til at man føler sig velkommen i huset.
 • Sygdom

  Når du bliver syg:

  Ring til Havnely – Kammuslingerne på 24771496 imellem kl: 6:30 og 7:00 hvis du er syg.
  Man sygemelder sig ikke pr. SMS

  Har man brug for at tale med Dorritt, kan hun kontaktes i løbet af dagen på 20218345.
  Har man en åbner ringer man til Line aftenen før, senest kl: 20:00 på telefon 24751125.
  Vågner man og er syg, skal man som udgangspunkt tage til Havnely og åbne, når der kommer en kollega kl: 6:30 tager man hjem. Er det helt skidt og ovenstående ikke er muligt kontaktes den pædagog der skal møde kl: 6:30, således at hun/han kan komme et kvarter før.

  Raskmelding, ringer man til Havnely senest kl. 14.00 dagen før man kommer.

  Hvis man ikke har raskmeldt sig, men får det bedre i løbet af natten, er man selvfølgelig altid velkommen på arbejde.

  Er man sygemeldt op til en weekend, forventes det at man møder ind mandag morgen. Hvis man stadig er syg søndag, ringer man til Line, senest kl: 20 på telefon 24751125.

  Efter 3 dages fravær kontaktes man af Dorritt/ Line (jævnfør Vejle kommunes fraværs politik.)

  Barnets første og anden sygedag:

  Den ansatte kan forhøre sig om tjenestefri ved barns sygdom, lederen kan i nødstilfælde sige nej, men så skal der også være tungtvejende grunde. Oprindelig er barnets første sygedag baseret på, at den ansatte i løbet af dagen prøver at finde en anden pasningsmulighed. Når det er muligt at finde pasning i løbet af dagen, kan man blive kaldt ind for at lukke eksempelvis.
  Hvis man er i den situation at man har brug for tjenestefri på barnets 2. sygedag, skal det aftales med en fra ledelsen.

  Sygepolitik, sygefraværssamtaler og længerevarende sygdom.

  Vi taler om sygdom på personalemøder, sygefraværsstatistikker bliver fremlagt, og vi afholder sygefraværssamtaler. Se vores sygefraværspolitik – tillæg til denne digitaludgave eller i PERSONALEHÅNDBOGEN under fanen politikker, den findes på personalekontoret.

 • Generelt for alle medarbejdere i Havnely

  Vi har alle et ansvar for at Havnely er en god arbejdsplads, alle jobfunktioner er vigtige for at Havnely fungerer optimalt. Derfor har dine kolleger brug for dig og den funktion du varetager.
  Læs stillingsbeskrivelserne i tillægget til denne håndbog.

  Hver især er ansvarlig for det arbejdsmiljø man går i, så vær positiv over for andre tiltag, forslag og undrende spørgsmål fra kolleger.
  Husk at dialogen er vigtig og at man taler ordentlig til/ med og om hinanden.

  Husk at sige goddag og farvel til de kolleger man er sammen med i løbet af dagen.

  • Vi præsenterer os og giver hånd, når der kommer nye mennesker i huset.
  • Vi skaber begejstring ved at: Lege, være synlig, vise glæde ved sit arbejde og børnene
  • Vi hjælper hinanden på kryds og tværs af børnegrupper
  • Vi skal være nærværende voksne for børnene, så voksensnak skal begrænses når man er hos børnene, det må gemmes til personalestuen.
  • Vi fordeler os på legepladsen og ikke klumper sig sammen.
  • Vi har et fælles ansvar for at Havnely fremtræder attraktivt både fysisk og psykisk.
  • Vi laver ikke negativ omtale af Havnely uden for institutionen. Den rettes til ledelsen eller de tillidsvalgte i Havnely.
  • Kritikpunkter/forundringspunkter rettes til rette vedkommende, det betyder, at man ikke ”snakker” om andre kollegaer, men henvender sig til dem, hvis der er ting, man ikke lige forstår eller er uenig i.
  • Forældrene er vores vigtigste samarbejdsparter og vi derfor har ansvaret for at skabe en god relation til dem. Det gør vi blandt andet ved, altid at sige godmorgen til børn og forældre, rejse sig og være imødekommende i afleverings og afhentnings situationer.
   At tage forældrenes kommentarer/udmeldinger alvorligt, der er ingen forældre udmeldinger, der er dumme, vi skal reflektere over dem, men selvfølgelig også pointerer vores holdninger.
   Husk at have kontakt med alle børn og forældre, en lille kommentar hver dag gør underværker.
 • Information om stort/småt:

  Overordnet

  Du er ansat af Vejle kommune med tjeneste indtil videre i Daginstitutionen Havnely. Det indebærer selvfølgelig, at du skal være flytbar mellem de enkelte afdelinger i huset, og ved nedskæringer måske også være nødt til at skifte institution. Desuden skal man, hvis man udtaler sig i arbejdssammenhænge, huske, at man er repræsentant for både institutionen og Vejle Kommune.

  Når du starter i Havnely.

  Dorritt/ Line viser rundt og giver dig et overordnet indblik i, hvordan vi arbejder i Havnely. Du får en modtagerkollega fra afdelingen, når du begynder i Havnely. Vedkommende kan du bare spørge om alt, og personen har ansvar for at du får en god og deltaljeret opstart. Leder / souschef eller afd. leder afholder inden for den første måned en samtale med dig omkring hvordan det går.

  Tavshedspligt

  Ansatte har tavshedspligt omkring forhold, man bliver bekendt med i forbindelse med arbejdet. Husk aldrig at lægge billeder ud af børn på Facebook. Vi har den politik i Havnely at vi ikke kan forbyde dig at være venner med forældre på Facebook, men vi bakker fuldt ud op om at man siger nej tak til anmodningen og anbefaler det også! Er man alligevel venner med en forælder så husk at du har tavshedspligt vedrørende alt i Havnely!  

  Nøgler og alarm.

  Når du starter i Havnely får du udleveret en nøgle til huset, hvis du er åbner/lukker. Der skrives under på en nøgle kvittering, og når man evt. rejser, skrives der under på at nøglen er afleveret. Samtidig instrueres den nyansatte i alarm og får kodeord, ifald alarmen går i gang ved en fejl. Hvis alarmen går i gang ved en fejl, skal du straks ringe til alarmafmelding, nummeret står på alarmen.

  Mødetider.

  Der udleveres en mødeplan inden første arbejdsdag, den viser den faste arbejdstid for det næste ½ år. Men, men, men, i et stort hus som vores, vil der meget ofte være ændringer ved ferie, sygdom, afspadsering m.m., så kik altid på arbejdstiderne på opslagstavlen i personalestuen eller på din telefon.

  Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for at gennemgå sine egne tider i mødeplanen. Således at der ikke er nogen som har for få eller for mange timer.
  Angående ”omlagt tid” og ”delt tjeneste”, så er det den ansattes eget ansvar at få det noteret på et indberetningsskema og afleveret det til ledelsen.

  Vi arbejder ud fra en lokal arbejdstidsaftale – det betyder at vi arbejder med ” børnetid” og ” øvrig tid”. Når du starter, vil du blive introduceret til den gældende aftale for normåret. Du vil få en nærmere forklaring når du er startet i huset. Du skal selv opdaterer dit forbrug af ”øvrig tid” via et skema på PC.

  Lederen er tit ude af huset og møder på forskellige tider, så du kan tjekke hvor hun er på hendes mødeplan over pulten hvis ikke du kan finde hendes smilende ansigt i huset.

  Du kan altid tjekke arbejdsplaner på din arbejdsmail, her vil også ligge nyhedsbreve indkaldelser til møder og andet.
  Se den gældende Arbejdstidsaftale i PERSONALEHÅNDBOGEN under fanen politikker, den findes på personalekontoret.

  Meddelelses bøger og kalender.

  Læs hver dag i meddelelsesbogen og kalenderen ved personalestuen, der bliver samlet mange vigtige informationer der. Husk selv at skrive, hvis du får meddelelser/informationer, der er vigtige for hele huset. Hvis en kollega melder sig syg skal det skrives i kalenderen. I afdelingerne findes også en kalender og en meddelelses bog, disse bruges til afdelingens specifikke beskeder.

  MED-udvalg:

  Vi arbejder med MED indflydelse i Vejle kommune og dermed også i Havnely. MED indflydelse betyder gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for: Arbejdsforhold, Personaleforhold, arbejdsmiljøforhold, samarbejdsforhold og andet.

  Alle ansatte skal have størst mulig medindflydelse og medbestemmelse. Vi holder MED udvalgsmøder 6 gange årligt. I MED udvalget sidder der en repræsentant fra FOA og fra BUPL.
  Se forretningsorden for MED udvalget i tillæg til denne digitaludgave eller i PERSONALEHÅNDBOGEN under fanen politikker, den findes på personalekontoret.

   

  Afspadsering/ferie/kurser/omsorgsdage.

  I personalekontoret (til venstre) er der en Mappe, hvor du skal skrive ferieønske, afspadsering osv. på, når dit ønske er markeret, er det blevet godkendt og passet ind i arbejdsplanen. Skriv på i god tid, helst 3 uger før det gør alting meget lettere. Ledelsen bestræber sig på at opfylde folks ferieønsker, men det kræver selvfølgelig også, at man yder en ekstra indsats, når andre har behov for ferie.

  Når man afspadserer, er det den faktiske tid, man har den dag, man trækker fra i ens afspadseringsregnskab. Hvis det er en fredag, hvor vi springer over, koster det 7,4 timer for en fuldtidsansat og 6 for 30 timers ansatte.

  Hvis man er nød til at blive lidt længere og overskridelsen udgør mere end 15 minutter, opgøres afspadseringen til nærmeste ½ time. (under 15 minutter udløser ikke afspadserings tid).

  Hvis man er færdig 10 minutter i 17.00 er det legalt at forlade Havnely. Men hvis man går tidligere, skal man afspadsere.

   

   

  Pauser

  Vi har alle en halv times pause om dagen, som udgangspunkt er det dem der har mødt først som holder først pause. Husk det er alles ansvar at pauserne bliver afholdt, vi har alle behov for et break.
  Hvis du har under 6 timer i mødeplanen, så har du ikke ret til pause.
  På ekstraordinært travle dage husker man lige på sine kollegaer.
  Pauserne er betalt, så udgangspunktet er, at man ikke forlader huset i sin pause.

  Personalestuen

  Det er alles ansvar at personalestuen ser ordentlig ud. Derfor er det en selv der rydder op efter sig, når man har haft pause. Hvis opvaskemaskinen skal enten tømmes eller startes, gør man også det. Så er det altid rart for andre når de skal til pause. 

  Sampasningen.

  I vejle kommune er der 6 institutioner som altid har åbnet. Havnely er ikke en af dem. Det betyder at alle har fri (undtaget en/de personaler som skal arbejde i sampasningen*):

  Mellem jul og nytår. De tre dage før påske. Dagen efter Kristi himmelfart. Uge 29 0g 30 i sommer. Grundlovsdag og juleaftensdag er lukkedage.

  Man bruger på ovennævnte dage/uger afsp. eller ferie. Hvad man bruger skrives i ”afsp. /feriemappen” på kontoret.

  • Vejle kommune har en overordnet aftale omkring arbejde i sampasningen, den kan findes på Vejle Intra.

  Faste arrangementer der hvert år afholdes i Havnely

  Vi holder personaleweekend, med overnatning, hvert andet år hvor vi laver både noget fagligt og noget socialt. Hvert andet år holder vi en pædagogisk lørdag.
  Derudover holder vi hvert år sommerfest og julefrokost for personalet.

  Herudover er der arrangementer med børn og forældre.
  Vi ser gerne at man så vidt det er muligt deltager i disse arrangementer da det styrker sammenholdet og er godt for samarbejdet fremadrettet. Nogen af disse er indregnet i din årsnorm, andre er ikke … spørg ledelsen.

   

   

  Parkering.

  Foran Havnely kan man parkere i 1 time husk p-skive, ellers har vi parkeringskort, hvor man parkerer bag plejehjemmet.
  Da vi kun har begrænset antal P-kort, kan du opleve at måtte vente på at få et.

   

  Gavekasse

  Vi har en gavekasse, som man indbetaler 20 kr. til om måneden. Så vi kan købe en lille ting ved fødselsdage eller andre mærkedage. Det er frivilligt om du vil være med i Gavekassen.

   

  Lån af lokaler og Havnelys ting

  Man må gerne låne huset til brug i weekender eller helligdage. Huset skal være afleveret i opryddet og rengjort stand mandag morgen, og husk at give rengøring besked om at man er i huset.  Husk at det ikke er tilladt at ryge hverken inde eller ude på Havnelys matrikel. Det er tilladt at låne værktøj, spil osv., men skriv lånet i kalenderen i personalestuen, og sørg for at det lånte er tilbage på plads næste hverdag.

  Indkøb

  Vi har indkøbsaftaler i Vejle kommune, som vi skal benytte os af, er du i tvivl så spørg ledelsen (Dorritt, Line, Christina).  Alt hvad der indkøbes til Havnely skal i øvrigt igennem ledelsen. Begræns indkøb i Føtex, hertil har vi købekort, som du kan få på kontoret.

  Rygepolitik

  Der er totalt rygeforbud i Havnely.
  Se vores rygepolitik i tillæg til denne digitale personalehåndbog eller i PERSONALEHÅNDBOGEN under fanen politikker, den findes på personalekontoret.

   Alkoholpolitik

  Havnelys grundholdning er, at alkohol og børn ikke hører sammen, derfor bliver der ikke serveret alkohol i Havnely, når der er børn til stede. Derudover er det selvfølgelig ikke tilladt som ansat, at lugte af alkohol, indtage alkohol i arbejdstiden eller møde påvirket.
  Se vores Alkoholpolitik i tillæg til denne digitale personalehåndbog eller i PERSONALEHÅNDBOGEN under fanen politikker, den findes på personalekontoret.

  Øvrige politikker kan læses i tillægget til denne personalehåndbog.