Havnely lokale politikker

Her finder du f.eks. vores sygefraværspolitik, gavepolitik, lokale arbejdstidsaftale og meget mere.

Politikker

 • Lokal arbejdstidsaftale

  Lokal arbejdstidsaftale for
  Havnely: Norm år 2022-2023

  Pædagoger (inkl. Souschefer og afdelingsledere) - Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske assistenter

  Ikrafttrædelse

  Lokal arbejdstidsaftale for Havnely har virkning fra d. 1. september 2022.

  Original med underskrift ligger på SB-sys i Lokal-MED sagen og i papir udgave i personalehåndbogen på kontoret.

  Arbejdstid og Normperiode (60.11 §2 stk 2 + rammeaftalens side 4)

  Normperiode – SKAL bestemmelse

  Normperioden fastsættes til et år / 12 på hinanden følgende måneder.
  Normperioden for denne arbejdstidsaftale kører i perioden 1.9 – 31.08.

  Registrering af arbejdstid

  Vi har en fast arbejdsplan der forløber over så lang en periode som muligt, hvilket vil sige så længe det pågældende personale indgår i planen er der. Ved skift i personalestrukturen vil der laves en ændring i arbejdsplanen, som laves 4 uger før den træder i kraft, eller så hurtig som muligt efter, at alle de ændrede vilkår kendes.

  Frister og procedurer i forhold til ferie og øvrige ønsker om frihed fremgår af vores ” Ferie og afspadserings politik”.

  Disse registreres i en mappe på kontoret og souschefen laver planer efter disse ønsker.

   

  Opgørelse af arbejdstiden (min. kvartalsvis)

  Indsæt lokal procedure:
  Leder forpligtes til hver 3. måned at opgøre normtiden således at store udsving kan håndteres. Dette gøres af ledelsesteamet i fællesskab.

  Afspadsering/ ændrede normtider kan komme på tale:

  • I tilfælde af sygdom, hvor det kan dækkes mest hensigtsmæssigt ind, ved at en medarbejder f.eks. tager nogle ekstra timer.
  • Når der bliver planlagt et aftenmøde eller et arrangement, ud over det der var kendt ved årets start og derfor ikke blev medregnet i årsnormen.
  • Ved særligt tidskrævende og ikke planlagte skriftlige opgaver, som f.eks. statusudtalelser til familieafdelingen, udtalelser til retten o.l.

  Afspadsering/ ekstra timer kan kun optjenes ifølge aftale med ledelsen.

  Medarbejderne registrerer selv afspadsering/ændret norm i deres normskema, som findes på Z[1]drevet mappen ” normtid personale Havnely”, som også er tilgængelig for ledelsen. For deltidsansatte kan det også alternativt aftales, at udbetale de ekstra timer som merarbejde. Ledelsesteamet gennemgår hver enkelt medarbejders saldo mindst hver 3. måned og når alle saldi er opgjort, aftaler ledelsen med hver enkelt medarbejder, hvordan en eventuel overnorm afvikles, herunder eventuel udbetaling i forn af mertimer.

  Øvrig tid (ikke planlagt børnetid)

  Rammeaftalen siger minimum indgå 1 time til øvrig tid (52 uger-5 ferieuger = 47 timer).

  Øvrig tid for den enkelte medarbejder kan differentiere i forhold til den enkeltes tillidsposter, opgave/ansvars områder.
  Ved evt. uenighed om forventet tidsforbrug på enkelte opgaver er det leder der har retten til at sætte rammen.

  Der fremgår ikke faktiske arbejdstider af årsplanen, disse fremgår af den løbende arbejdsplan.

  Øvrig tid der skemalægges i arbejdsplanen:

  Møder i børnetid (vi bestræber os på at ligge vores møder i middagsstunden mellem 12-14 så vidt muligt):

  • MED møder
  • AMG møder
  • TR møder- eksterne TR møder
  • Udvalgsmøder (Kostudvalg, sprogudvalg osv.)
  • Møder med TCBU
  • Konsultativ bistand
  • Åben dør konsultation
  • Netværksmøder AMR/TR
  • Eksamen med studerende
  • Stue/ afd. møder ( se særlig aftale s.9)

   

  For Havnely bruger vi følgende rettesnor for Øvrig tid:

  ØVRIG TID PÆDAGOGER:

  Øvrig tid for basispædagoger:

  Fast for alle pædagoger

  Antal gange a timer

  I alt per normperiode

  Stue/ Afdelingsmøder

  10x1,5

  15 lægges som fast ø-tid i middagsstunden.*

  Pædagogmøder

  5x3

  15

  Fællesmøder

  3x2

  6

  Pædagogisk weekend

  0

  0

  Forældremøde

  1 x 2

  2

  Sommerfest

  1 x 3

  3

  Pædagogisk dag

  1x6

  6

  Pædagogtid/ kontor (øvrige opgaver)

  47 x 1,25

  58,75

  I alt

   

  105,75t -15t fastlagt = 90,75


  Særlige opgaver / Ressourcepersoner m.v.:

  For konkret berørte medarbejdere

  Antal timer per normperiode

  I alt per normperiode

  MED Udvalg

  ½ x 6

  3

  AMR funktion

  12 x 3

  36

  TR funktion

  47x0,5

  23,5

  Bestyrelsesrepræsentant

  4 x 3

  12

  Særlig ansvarsområde ( f.eks. IT, sprog arbejde)

  12 x?

   

  *betyder at der kan være børnetid på begge sider af ø-tiden.

  Såfremt en opgave ikke kan præcist tidsrammes, anslås et minimum af timer til opgaven

  Herudover kan der for den enkelte medarbejder være helt specifikke opgaver – eks. Tid til konkret uddannelse, som kendes og der tages højde for i den individuelle plan.

  ØVRIG TID PÆDAGOGMEDHJÆLPERE:

  Øvrig tid for basis pædagogmedhjælpere:

  Fast for alle pædagoger

  Antal gange a timer

  I alt per normperiode

  Stuemøder

  10x 1,5

  15 lægges som fast ø-tid i middagsstunden.*

  Fællesmøder

  3x2

  6

  Pædagogmedhjælpermøder

  4 x1,5

  6

  Sommerfest

   

   

  Pædagogisk dag

   

   

  Øvrig tid

   

   

  I alt

   

  27t – 15t fastlagt =  12t

  *betyder at der kan være børnetid på begge sider af ø-tiden.

  Særlige opgaver m.v.:

  For konkret berørte medarbejdere

  Antal timer per normperiode

  I alt per normperiode

  MED udvalg

  ½ x 6

  3

  TR funktion

  12 x 1

  12

  Bestyrelsesrepræsentant

  4 x 3

  12

  Forberedelse til bestyrelsesmøde

  ½ x 4

  2

  Særligt ansvarsområde f.eks. IT ansvarlig

  12 x 1

  12 minimum

   

   

   

  Såfremt en opgave ikke kan præcist tidsrammes, anslås et minimum af timer til opgaven.

  Herudover kan der for den enkelte medarbejder være helt specifikke opgaver – eks. Tid til konkret uddannelse, som kendes og der tages højde for i den individuelle plan.

   

  Bemærk: For TR i FOA regi fremgår det forventede timetal af den individuelle vilkårsaftale.

  ØVRIG TID PÆDAGOGISKE ASSISTENTER / MEDHJÆLPERE ANSAT OVER 4 ÅR:

   

  Øvrig tid for basis pædagogiske assistenter:

  Fast for alle pædagoger

  Antal gange a timer

  I alt per normperiode

  Afdelingsmøder

  10 x 1,5

  15 lægges som fast ø-tid i middagsstunden.*

  Pædagogmøder

  5X 3

  15

  Fællesmøder

  3x2

  6

  Pædagogisk weekend

  0

  0

  Sommerfest

  1 x 3

  3

  Pædagogisk dag

  1x6

  6

  Øvrig tid

  47x 0,35

  16,45

  I alt

   

  61,45t - 15 t fastlagt = 46,45t

  *betyder at der kan være børnetid på begge sider af ø-tiden.

  Særlige opgaver m.v.:

  For konkret berørte medarbejdere

  Antal timer per normperiode

  I alt per normperiode

  MED udvalg

  ½ x 6

  3

  TR funktion

  12 x 1

  12

  Bestyrelsesrepræsentant

  4 x 3

  12

  Forberedelse til bestyrelsesmøde

  ½ x4

  2

  Særligt ansvarsområde f.eks.

  IT ansvarlig

  12 x 1

  12 minimum

   

   

   

  Såfremt en opgave ikke kan præcist tidsrammes, anslås et minimum af timer til opgaven

  Herudover kan der for den enkelte medarbejder være helt specifikke opgaver – eks. tid til konkret uddannelse, som kendes og der tages højde for i den individuelle plan.

   

  Bemærk: For TR i FOA regi fremgår det forventede timetal af den individuelle vilkårsaftale.

  Evt. Øvrig tid andre grupper:

  Såfremt der er grupper så som souschef/afdelingsleder som har særskilte opgaver /basis, så indskrives de i egne rammer.

  Da souschefen/ afd.lederen i Havnely ikke er tilknyttet en børnegruppe og fungerer på tværs af afdelinger, har vi valgt at vende deres udregningen om:  Deres arbejdstid betegnes som øvrig tid og børnetiden fratrækkes

  I Havnely fratrækkes ” Øvrig tid”, i mødeplanen, efter følgende fordeling:

  Pædagog ansat mellem 37 – 30 timer    = 2,0 time pr arbejdsuge

  Pædagog ansat mellem 29 timer og derunder      = individuelle aftaler

  Pædagogmedhjælpere ansat mellem 37 – 25 timer  = 0,25 time pr arbejdsuge

  Pædagogmedhjælpere ansat 24 timer og derunder          = individuelle aftaler

  Pædagogiske assistenter / medhjælpere ansat over 4 år ansat mellem 37 – 25 timer             = 1 time pr arbejdsuge

  Pædagogiske assistenter / medhjælpere ansat over 4 år ansat mellem 24 timer og derunder        = individuelle aftaler

  Tilrettelæggelse af tjenesten (60.11 kap 5)

  Der er indgået følgende spilleregler for tilrettelæggelse af tjenesten:

  Opgaver, som skal løses i øvrig tid:

  • Forældresamtaler
  • Planlægning og forberedelse af forældresamtaler
  • Forberedelse til vejledning
  • Forberedelse til møder i huset
  • Forberedelse til tværfagligt samarbejde
  • Arbejde på SBSYS; indstillinger til TCBU, skoleudsættelse, ansøgning om støtte, beskrivelse til konsultation osv.
  • Hjernen og hjertet
  • Dokumentation - Lave målsætnings-, evaluerings Vækstmodeller, samt pædagogiske fortællinger.
  • Udvalgsarbejde/planlægning af arrangementer
  • Forberedelse til MUS
  • Ansvarsområder; sprog, IT, indkøb, oprydning, praktiske opgaver osv.
  • Barnets journal
  • Stuemøder
  • Læse mails – holde sig orienteret
  • Piraterne: Lave statusbeskrivelser og skoleudtalelser, lave piktogrammer, billeder.


  Placering:

  Medarbejderen skal placerer brug af øvrig tid inden for Havnelys åbningstid, hvilket vil sige i tidsrummet mellem kl: 6:30 og 17:00. Der kan i særlige tilfælde laves individuelle aftaler med lederen. Hvis dette er tilfældet udløser det ikke tillæg eller ekstra normtid.


  Registrering:

  I løbet af september 2022 tilgår Havnely et nyt system ” Infoba”, hvor hver medarbejder kan registrere hvad Øvrig tid er brugt til, således at det er muligt for os at justere vores aftaler.


  Tilstedeværelse:
  I forhold til Øvrig tid, skal medarbejderen som udgangspunkt være tilstede i institutionen, der kan dog laves aftaler med ledelsen om at man sidder et andet sted.

  Sygdom:

  Beskrevet i vores sygefraværs politik

  Frihedsønsker:
  Beskrevet i vores ferie og afspadserings politik

  Pauser:
  Disse afholdes i tidsrummet fra kl: 11:45 – 13:30. Har medarbejderen under 6 timers tjeneste en dag, kan der være mulighed for at afholde en kort pause midt på dagen efter nærmere aftale med ledelsen og hvornår det vil være hensigtsmæssigt både for medarbejderen samt hensynet til det pædagogiske arbejde. Pauserne er betalt, så udgangspunktet er, at man ikke forlader huset i sin pause. Det skal i hvert fald være undtagelsen frem for reglen.


  Afd. møder/ stuemøder / muslingemøder:
  Disse afholdes middagsstunden mellem 12:00 -13:30. Mødet starter med et fælles pause-kvarter, derefter er der møde i 1 time og 1 kvarter. Deltagerne i mødet holder ikke yderligere pause.
  Der aftales en fast ugedag til hver afdelings møder, på den dag er ens mødetid som udgangspunkt til kl: 13:30.
  Man skal være opmærksom på, at man ikke planlægger andre møder på afdelingens ”mødedag”.

   

  Legepladsdag / weekend:
  Deltagelse i denne slags arrangementer bruger vi ikke. I særlige tilfælde kan lederen, souschefen eller afd. leder deltage.

  Kurser alm:

  Vi retter os efter Vejle kommunes aftaler med organisationerne på dette område.

  Et dagskursus afregnes time for time i forhold til den normale normtid den pågældende dag inkl. kørselstid.

  Kursus på en lørdag eller søndag giver erstatnings fridag samt løntillæg for de timer kurset har varet

   

  Kurser for store dele eller hele personalegruppen / Personaleweekend:
  Her gives der 7,4 time for en dags deltagelse uanset  normal normtid. Tid herudover er interessetid.
  Der gives løntillæg i henhold til overenskomst.

  Personaleweekend er indregnet i ” Øvrig tid” for både pædagoger ( inkl. Souschef/afd. leder) – pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

  Udlandsture:

  Her gives der 7,4 timer for hver dags deltagelse uanset normal arbejdstid. Tid herudover er interesse tid. Der gives tillæg i henhold til overenskomst.


  Vi henviser til følgende lokale politikker:


  Ferie & afspadseringspolitik.

  Sygefraværspolitik.

  Personalehåndbog