Forældrebestyrelse

Dette er den nuværende forældrebestyrelse.

Eva Formand Mor til Julius hos matroserne
Karina Næstformand i bestyrelsen Mor til Lui hos sørøverne
Chiara Bestyrelsesmedlem Mor til Olivia hos kammuslingerne og Arturo hos sørøverne
Sini Bestyrelsesmedlem Mor til Dhiya hos hjertemuslingerne
Lonnie Bestyrelsesmedlem Mor til Louie og Kamma hos sørøverne
Sophie Bestyrelsesmedlem Mor til Louis hos sørøverne og Astrid hos blåmuslingerne
Dorritt Smed Leder
Send e-mail telefon 20 12 83 45
Linda Pædagog Børnehaven
Mette Pædagog Vuggestuen

Forretningsorden

 • Bestyrelsen består af:

  7 forældrerepræsentanter. Som udgangspunkt skal både vuggestue og børnehave være
  repræsenteret.

  2 suppleanter, disse indtræder kun i bestyrelsen hvis en af de faste medlemmer træder ud
  af bestyrelsen.

  2 personalerepræsentanter og lederen, som sekretær.

 • Valgprocedure

  Der er 1 stemme pr. indskrevet barn.

  Man opstiller som repræsentant for hele institutionen Havnely, dog kan man have særligt
  kendskab til henholdsvis vuggestue eller børnehave.

  Hvis stemmelighed, afholder der omvalg imellem de pågældende kandidater.
  Det er udelukkende antallet af stemmer der afgør bestyrelsens sammensætning. De 9 med
  flest stemmer er valgt, af dem indtræder de 2, med lavest stemmetal, som suppleanter.

  Suppleanterne vælges for en 1 årig periode, resten af bestyrelsen er valgt for 2 år.

  I starten af april, udsendes en opfordring til alle forældre om at opstille til bestyrelsesvalg.
  Eventuelle kandidater, meddeler enten formanden eller leder at man ønsker at opstille.

  Der udarbejdes et valgbrev, med præsentation af de opstillede kandidater og beskrivelse af
  valgproceduren.

  Brevet uddeles til samtlige forældre ca. 8 dage før afstemningsdagen.
  Nederst i brevet er der en stemmeseddel.

  Valget foregår skriftligt, stemmesedlen afleveres i de opstillede stemmeurner.

  På selve afstemningsdagen, afholdes der ”forældre - valg - kaffe” kl. 16:00, her har
  forældrene mulighed for at overvære når formanden for bestyrelsen og Havnelys leder
  åbner stemmeurnerne og foretager optælling.

  I ugen op til valget laver vi, i børnehaven, flere pædagogiske aktiviteter som skal lære
  børnene om demokrati, vigtigheden af at afgive sin stemme og hvad det betyder at være
  en del af et fællesskab.

 • Konstituering

  Bestyrelsen konstituerer sig ved det første bestyrelsesmøde efter valget. Dette møde
  planlægges tæt på valgdatoen. I det mellemliggende tidsrum forsætter den siddende
  formand eller næstformand i funktionen.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand.

 • Bestyrelsens opgaver

  Udarbejde principper.

  Planlægge/ gennemføre arrangementer for forældre og børn. Bidrage til et godt
  samarbejde mellem forældre og personale.

  Bidrage med forældre perspektivet på stort og småt i Havnely.

  Skal deltage i ansættelser af leder og pædagoger, kan i nogle tilfælde deltage i ansættelse
  af medhjælpere.

  Der skal kun være 1 bestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget (undtaget
  lederansættelse, hvor det er Vejle kommunes regler som gælder). Bestyrelsen aftaler selv
  hvem der deltager.

  Se desuden materiale fra forvaltningen vedrørende bestyrelsens opgaver.

 • Formandens opgaver

  Formanden er mødeleder/ ordstyrer. Efter aftale, kan denne funktion gå på skift i
  bestyrelsen eller tillægges lederen.

  Deltage i udarbejdelse af dagsorden.

  Sørger for, at bestyrelsen afgiver en skriftlig beretning om bestyrelsens arbejde. Denne
  udsendes op til valget.

  Kan i samråd med lederen indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

  Repræsenterer Havnelys bestyrelse ved dialogmøder med B&U- udvalget.

 • Næstformandens opgaver

  Overtager formandens opgaver i dennes fravær.

  Alle opgaver kan uddelegeres til andre medlemmer af bestyrelsen.

  Lederen er sekretær for bestyrelsen og har ikke stemmeret.

 • Møde virksomhed

  Der afholdes 4 ordinære møder, 2 forår og 2 efterår.
  Mødetidspunkt: Kl.: 17:00 -20:00. Der er bespisning.

  Derudover indbydes bestyrelsen til diverse temadage og lignende af Vejle Kommune. Det
  er frivilligt, men man opfordres til at deltage.

  Vejle kommune/ forvaltningen kan indkalde formanden til særlige møder.

  Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis der opstår behov (jf.
  formandens opgaver).

  Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den indkalde/ invitere andre personer
  til at fremstille en sag, give oplæg eller ”klæde bestyrelsen på” inden en beslutning.

 • Dagsorden

  Dagsordenen indeholder følgende faste punkter:

  Godkendelse af referat – alle tilstede underskriver en kopi af referatet som lægges i SB-sys
  ( beslutningsprotokol).

  Godkendelse af dagsordenen.
  Nyt fra Vejle kommune.
  Orientering om livet i Havnely / afdelingerne.
  Eventuelt.

  Øvrige forslag til dagsordenen sendes / gives til lederen eller formanden senest 10 dage før
  et ordinært møde.

  Dagsordenen udsendes mindst 8 dage før mødet.

 • Referater

  Der føres et mødereferat, der skal indeholde hovedpunkterne i de forelagte sager og de
  trufne beslutninger.

  Referatet lægges på AULA, således at alle forældre har mulighed for at læse det.

 • Beslutningsprocesser

  Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
  stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er
  tilstede.

  I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til næste bestyrelsesmøde, vil beslutning
  kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne, men således at beslutningen
  forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.

  Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser.

  Bestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligten, med hensyn til de forhold
  som medlemmerne i medfør af hvervet bliver bekendt med, og hvor fortrolighed i
  sagens natur er påkrævet.

 • Ændring af forretningsorden

  Bestyrelsens forretningsorden kan ændres med 2/3 flertal i bestyrelsen.

  Forretningsordnen revideres hvert andet år.
  Forretningsordnen er vedtaget på bestyrelsesmødet i august 2022 og revideres i august 2023.